Den positive skole

Havnen har interviewet viceskoleinspektør Erling Janniche som i mere end 30 år har været ansat på Christianshavns Skole.

Af Jens Frimann Hansen (Havnen, juli 2001)

I skolekredse siger man, at når man har været på et sted i 8 - 10 år, så er det tid til at skifte job. Viceskoleinspektør Erling Janniche har været på Christianshavns Skole i 30, og han har fulgt skoleudviklingen på Christianshavn fra skolen var en decideret arbejderskole med 1200 elever og til i dag hvor der "bare" er 600 elever, og hvor skolen er langt mere socialt differentieret. "Men dengang", fortæller Erling Janniche, "krævede skolen ikke så meget plads som den gør i dag. I slutningen af 60'erne havde man et lokale, i dag er skolen mere funktionsopdelt og således også mere pladskrævende. Dengang var skolen noget helt andet. Forældrene var ydmyge og udviste respekt for læreren, i dag er forældrene positivt kritiske." Men udviklingen har ikke gjort lærergerningen nemmere. Før var det kæft, trit og retning og en relativ uproblematisk sag at være lærer, i dag er forældrene nogen steder ved at tage over. Men Erling Janniche fremhæver, at der er en vej mellem grøftekanterne. Den tidssvarende folkeskole bygger på samarbejde og fællesskab, og det er lærernes opgave at finde fællesnævneren og grundlaget for undervisningen sammen med forældrene og børnene.

Ombygning af skolen
En konfiskeret basketball på hylden bagved mig fortæller med al tydelighed at viceskoleinspektøren er en mand der kan sætte handling bag sine ord når det er nødvendigt. Og det er det lige for tiden hvor han holder øje med de verserende byggesager på Christianshavns Skole. Filialen, hvor børnehave- 1.- og 2.-klasserne har gået, skal ombygges i hele næste skoleår. De små elever skal i mellemtiden holde til i 4 nye pavilloner i skolegården på storskolen. På storskolen er man også i fuld gang med byggeprojekter, en gravko er ikke langt fra vinduet ved at rive en gymnastiksal ned, og en ny gymnastiksal, "den sværtede diamant", som desuden indeholder fire store undervisningslokaler, står færdig på gruseren bag skolen. Til næste år skal 3. salen på storskolen og skolegården renoveres. Den samlede ombygning af skolen forventes afsluttet 18. juli 2003. Og viceskoleinspektøren forventer at datoen holder, for sidste gang en byggesag på skolen ikke blev afsluttet til tiden, mødte forældrene og 8. U op på rådhuset, og tvang politikerne til at stille et udvalgslokale til rådighed. Og det vil politikerne nok ikke risikere en gang til.
Skolen er for mange børn et tryghedssted, og de ydre rammer skal derfor være i orden. Før i tiden kom mange af børnene på skolen fra nogle usle kår, det gør de ikke mere, og børnene er da også gladere i dag, mener Erling Janniche. Men forældrenes stressede og fortravlede hverdag gør stadigvæk skolen til et fast holdepunkt for mange børn. Derfor er det for skolen af større vigtighed, at byggesagerne kan afsluttes til tiden.
Efter slaget om en ny skole på Holmen er tabt har Erling Janniche indstillet sig på den nuværende ombygningsløsning, som han også mener er en god og forsvarlig løsning. Den er dog ikke uproblematisk og kan vise sig at have en stakket frist, da der ikke i tilstrækkelig grad er taget højde for at Christianshavn i disse år får mange nye indbyggere på Holmen og Christiansbro hvor der også er børnefamilier iblandt. Samtidig er skolen uhyre populær, mere end 80 % af alle børn i nærområdet søger ind på skolen, og allerede i år har man måttet sige nej til søskendebørn udenfor grunddistriktet. Også hos lærerne er skolen populær. I en tid hvor der er mangel på folkeskolelærer fik man på skolen umiddelbart før sommerferien 80 ansøgninger til en håndfuld ledige stillinger. På en naboskole havde man fået 5 til et tilsvarende antal stillinger.

Faglighed og selvstændighed
"Da jeg startede på skolen i '69 lå vægten i undervisningen helt entydigt på fagligheden. Eleverne skulle lære at læse, regne og skrive. Siden kom elevernes selvstændighed i forgrunden, men i de senere år er fagligheden kommet på banen igen." Erling Janniche er ikke entydigt begejstret for denne udvikling, og er stærkt kritisk overfor de fælleseuropæiske undersøgelser af elevernes kundskaber, hvor danske børn ikke længere befinder sig i førerfeltet. "Danske børn kan noget som ikke kan måles, og det er faglighed på en anden led. Eleverne i folkeskolen lærer forudsætningerne for at kunne tilegne sig en hvilken som helst form for faglighed."
Et af de store problemer for skolen i dag - udover de alt for stramme budgetter - er, ifølge Erling Janniche, at politikerne lægger mange ekstra ting over på skolen i dag. Anti-rygekampagner, førstehjælp, seksualvejledning og anti-graffitikampagner bare for at nævne nogle. Politikerne forstår ikke at det er en ekstra økonomisk belastning for skolerne, hver gang man introducerer noget nyt.

Stoffer
Christianshavns Skole har ikke i samme udstrækning som visse andre skoler i København store koncentrationer af elever med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, men er tættere på befolkningsgennemsnittet. Erling Janniche ved godt at der uden for Christianshavn findes en masse myter om Christiania, men han understreger at Christiania aldrig har givet anledning til skolemæssige problemer. Han kunne dog godt tænke sig at hovedindgangen lå et andet sted, og ikke lige overfor skolen. Da der var rygeforbud på skolen pyntede de rygende elever ved indgangen til Christiania i det store spisefrikvarter, og skolen så sig nødsaget til at åbne en rygekrog inde på skolens område. Misbrug af stoffer og hashrygning er ikke et problem på skolen. De eneste stoffer man finder på skolen er dem i håndgerningslokalet. Skolen kender godt nok til tilfælde af misbrug, men Erling Janniche understreger at de er enkeltstående, og tilføjer ikke uden en vis stolthed, at der til sidste skoledag på Christianshavn ikke mødte en eneste beruser op. I omegnskommunerne ser den statistik nok noget anderledes ud.
Erling Janniche efterlader et helt klart indtryk af at Christianshavns Skole er en god skole, der er funderet i ledelsens, lærernes, forældrenes og børnenes engagement. Når talen falder på problemer tilbagevises de sagligt og velargumenteret, selvom Erling Janniche ikke er blind for at de findes.
For nylig offentliggjorde Skole og Samfund og Danmarks Lærerforening en undersøgelse om skolebørnsforældrenes holdning til folkeskolen. 72 procent af de adspurgte ville gerne betale mere i skat for at få en bedre skole. Egentlig kan man undre sig over at tallet ikke var højere, men kommunerne prioriterer jo forskelligt. Man kan kun håbe på at politikerne i København tænker sig om en ekstra gang inden de vedtager næste års skolebudget hvor besparelser på op til 45 millioner kroner har været nævnt.

BILLEDTEKST: Erling Janniche er Christianshavns Skoles grå eminence. Her er han fanget i skolegården mellem byggeplads, pavilloner og Ruth Wulffeldts børnehaveklasse v, der er i fuld gang med at blive trænet til et vellykket år på storkolen.